به ملی ستلایت نیوز خوش آمدید..........شما در ملی ستلایت نیوز به آخرین اخبار رسانه های پارسی زبان و جدید ترین فرکانس ماهواره ها دسترسی خواهید داشت...........در پایین هر مطلب در قسمت نظرات می توانید نظرات - خبرها - پشنهادات - انتقادات و پیام های خود را قرار دهید...........شما با دادن آدرس های ملی ستلایت نیوز به دیگران می توانید از این وبسایت حمایت کنید............ملی ستلایت نیوز از تمام رسانه های مبارز و آزادیخواه سیاسی حمایت می کند

۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

مصاحبه اختصاصی Melli Satellite News با سیاوش آذری

مصاحبه اختصاصی ملی ستلایت نیوز با سیاوش آذری(روزنامه نگار-برنامه ساز تلویزیونی-خبرنگار)
درود بر شما آقای سیاوش آذری عزیز.ازتون سپاسگزارم که مصاحبه با ملی ستلایت نیوز را قبول کردید.

پاسخ:"بنده هم ازبرقراری این ارتباط خوشوقتم"

آقای آذری خوانندگان وبسایت ملی ستلایت نیوز اکثرا از قشر جوان می باشند.لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از چه زمانی وارد روزنامه نگاری شدید

 پاسخ:"نخست درودمیفرستم به خوانندگان جوان وبسایت ملی ساتلایت.پدروعموی من هردو روزنامه نگارو اهل سیاست بودند.پدرم مدیرروزنامه اتفاق ملی وعمویم مدیرروزنامه ارزش کاربودند.من وقتی دیپلم گرفتم وارد کارروزنامه نگاری شدم وکارم راازروزنامه کیهان شروع کردم.یک ماه پس ازورود به سازمان شهرستان های کیهان وارد کادرتحریری روزنامه شدم .نخست درسرویس حوادث شروع بکارکردم. خبرخودکشی تختی جهان پهلوان، فلورمیرزاآغاسی وبسیاری ازخبرهای حوادث راگزارش دادم وازحبرگزاری پارس (رادیو ایران)برای سرپرستی برنامه درگوشه وکنارشهر به رادیو دعوت شدم.دوگزارشگراین برنامه خانم همااحسان وآقای حسین توصیفیان بودند.همزمان به نویسندگی درمجلات تهران مصور،امیدایران وسپیدوسیاه پرداختم."

 (سیاوش آذری در کنار محمدرضا شاه پهلوی)
آقای سیاوش آذری از پس از انقلاب شوم 57 بگویید.کی از ایران خارج شدید.اگر اشتباه نکنم پس از انقلاب شوم 57 پس از تاسیس رادیو صدای ایران در این رسانه فعالیت داشتید

  پاسخ:"اجازه بفرمائید به دوموضوع اشاره کنم وآن اینکه پس ازمدتی کاردرخبرگزاری پارس بعنوان خبرنگار ویژه دربارشاهنشاهی به پوشش خبر های شاه وشهبانو وخاندان سلطنت وبلند پایگان کشوراعم ازنظامی وغیرنظامی مامور شدم .دراین ایام درکنکورورودی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی شرکت کردم ودررشته روزنامه نگاری قبول شدم ولیسانس گرفتم. درسال 57 بعنوان نماینده خبرگزاری پارس وروزنامه کیهان به امریکا آمدم وازدانشگاه کالیفرنیای جنوبی(یو.اس.سی) درلس آنجلس فوق لیسانس گرفتم. آخرین بازدیدشاه وشهبانو ازکاخ سفید درسال 57 راکه درآن گازاشگ آورپاشیده شد مخابره کردم."

جناب آذری گرامی فعالیت رسانه های پارسی زبان ماهواره ای را در کل مثبت می دانید یا خیر.آیا این رسانه ها آنجوری که باید تاثیر گذار میبودند بودند؟آیا به رسانه های پارسی زبان ماهواره ای نمره قبولی می دهید؟

پاسخ:"درمورد عملکرد رسانه ها باید بگویم .اینها دودسته اند.دسته ای مانند بی.بی.سی وصدای امریکا که هردو جهت دار عمل میکنند وپیرو سیاست دولت متبوع خود ومنافع ومصالح کشورشانند.دسته دیگروسایل ارتباطی ایرانی اندکه ایرانی ها نیزدودسته اند .باکمال تاسف اکثریت آنان همسو باجمهوری اسلامی کار میکنند. اقلیت شان به درستی برای نجات میهن و آزادی مردم ایران تلاش دارند. بالطبع نمره عملکردشان باهم تفاوت میکند. همسویان بامردم ایران نمره قبولی میگیرند وبقیه شان بکلی رفوزه اند و رسالت ومسئولیت این کارخطیر را نمیدانند."
 جناب آذری شما به عنوان یک ژورنالیست برجسته و حرفه ای.از تلویزیون آزادی تا تلویزیون پارس و از تلویزیون ان آی تیوی تا تلویزیون کانال یک.به نظر شما طی سال های گذشته چه چیزی رسانه های پارسی زبان سیاسی را در میان ایرانیان داخل کشور محبوب کرده است و چه موضوعی ایرانیان داخل کشور را به برنامه های سیاسی علاقمند کرده است؟ما به طور مثال میبینم از دور ترین نقاط ایران مردم با تلویزیون های پارسی زبان سیاسی تماس می گیرند و از حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی انتقاد می کنند.اثتنبات شما از تماس ایرانیان داخل کشور با رسانه های پارسی زبان سیاسی چیست؟یک درد و دل ساده یا واقعا اعتراض به خفقان موجود؟

پاسخ:"اکثر صاحبان رادیو-تلویزیون های خارج ازکشور راافراد غیرحرفه ای تشکیل میدهند بهمین جهت کارکردن افراد حرفه ای باآنان بسیار مشگل است. اگرملاحظه میکنید گاهی برخی برنامه سازان مورد لطف بینندگان یاشنوندگان خود قرارمیگیرند بیشتربدانجهت است که برنامه ساز فردی حرفه ای است ومیداند دربرنامه اش میبایست خواست وآرزوهای بیننده یاشنونده رامطرح کند.درواقع برنامه سازرادیو یا تلویزیون بجای روزنامه نویسی روزنامه گوئی میکند.آندسته ای که به این مهم توجه ندارند اهمیت این حرفه رادرک نمیکنند وباطرح مسائل نامربوط فقط میخواهند ذهن مردم را ازاصل وقایع منحرف کنند.این افراد حتما از جا یامقامی درداخل حکومت تطمیع شده اند ومردم نیز همه رامیشناسند ومیدانند چه کسانی خدمت میکنند چه کسانی خیانت.من بارها هشدارداده ام که همه ما کارکنان وسایل ارتباطی درخارج روزی باید دربرابر ملت ایران بایستیم وبه آنها پاسخ بدهیم درسالهائی که درخارج بودیم برای نجات میهنمان چه کرده ایم.من حتی وقتی دیدم صدای امریکادرجهت منافع ومصالح کشورم عمل نمیکند ازحقوق خوب وزندگی خوب دست کشیدم وبرای مبارزه به لس آنجلس برگشتم ودرآمدم هم به صفر رسید ولی خوشحالم که هم مردم راه وروش کارمرا تآئید میکنند که همین مصاحبه نمونه آنست وهم شب هنگام سرم راراحت بربالین میگذارم.علت علاقمندی مردم به برنامه های سیاسی نیز اینست که همه ضربه خورده ایم ودرجستجوی راهی هستیم که ازسیاهچال سرنوشت که باتوطئه بیگانه وخودی بدان سقوط کرده ایم نجات پیداکنیم ودررسانه ها درجستجوی دریافت اخباری دراین راستا هستیم.بنابراین دراین مقطع حساس کشورمان همه کارکنان وسایل ارتباطی میباید درراه تحقق آرمان هوآرزوهای مردم کشورفعالیت کنند،آنان که به این مهم توجه ندارند اهمیت این کاررادرک نمیکنند وازاین حرفه نیزسررشته ندارند ویا دنبال منافع شخصی وزود گذرند..."


جناب آذری عزیز تا آنجایی که اطلاع دارم چند سال در بخش پارسی صدای آمریکا فعالیت داشتید.به یکباره با نوشتن یک استعفا صدای آمریکا را ترک کردید.میشه دلیل این استعفا را برای خوانندگان ملی ستلایت نیوز بگید؟

پاسخ:" صدای امریکا تنها به خواست دولت امریکا عمل میکند ووابسته به وزارت خارجه این کشور است. سردبیر سابق بخش فارسی اش بنا به اظهار خودش دربرنامه پارازیت که خود ترتیب آن راداد فرزند یک شیخ است .منهم خبرنگارشاه بودم.طبعا وجود مرا نمیتوانست تحمل کند.ازروز نخست بنای مخالفت رابامن شروع کرد. باوجودی که برنامه های صدای امریکا باصدا وتصویرمن شروع میشد بتدریج مرا ازهمه کار هابرداشت،درآخربه بهانه کسربودجه مرا ازکارمعاف کرد!؟.طومارکارکنان صدای امریکا مرا بانصف حقوق به رادیو بازگرداند.خبرهاهم که چه عرض کنم .همسو بارژیم اسلامی بود و کسانی که مجریان کاربودند همه وهمه را هم اندیشان اوتشکیل میدادندوکارکردن درچنان فضائی برای روزنامه نگارحرفه ای چون من قابل پذیرش وتحمل نبود وهمان طورکه دراستعفایم نوشتمترجیح دادم خودم راخلاص کنم وبه مبارزه علیه جمهوری اسلامی بپردازم که هم مسئلیتم راانجام داده باشم وهم نزد مردم ایران شرمسارنباشم."

به نظر شما مردم ایران از چه طریقی می توانند زودتر و با پرداخت بهای کمتر حکومت دیکتاتوری و فاشیستی حاکم بر ایران را بر اندازی کنند؟به نظر شما مردم از چه طریقی می توانند زودتر با هم متحد شوند و یک اطلاع رسانی همه گیر در زمینه مبارزاتشان انجام دهند؟آیا پس از سوریه و سقوط حکومت جنایتکار بشار اسد نوبت جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای است؟

پاسخ:"نجات ایران وآزادی مردمش تنها یک راه بیشترندارد وآن اتحادهمه گروه ها بایکدیگراست. ماباید نخست بیاموزیم که به عقاید هم احترام بگذاریم.بعد باید بپذیریم که درهرجامعه دمواتیک افراد بااندیشه ها وتفکرات مختلف ومتغایر باید درکنارهم زندگی کنند.درغیراینصورت جامعه حالتی دیکتاتوری بخود میگیرد.درزمان حکومت آقای دکترمصدق اعضای جمعیت ضداستعمارکه همان چپ ها بودند با صاحبان تفکرات دیگر دردسته های 30 یا35 نفری درنقاط مختلف تهران گردهم میامدند باهم بحث میکردند وسرانجام باهم دست میدادند وبخانه هایشان میرفتند.تحمل وتولرانس که اینهمه ازآن سخن گفته میشود مفهوم عمی همین رفتاراست. آقای خمینی درسال 57 همه گروهها را باخود همراه کرد وموفق شد.الان هم باید همان کارراکرد تاپیروزشد.درحالتی که مخلفان میلیونی اند وموافقان دهی یاصدی .این باعث نهایت تعجب وحیرت است ولی س که حکومت درپیش گرفته این کارگرچه بکندی صورت میگیرد ولی تحقق آن حتمی است وسرانجام ملت بااتحاد ویکپارچگی برقوم وقبیله جهل وجنایت پیروزخواهدشد."

آیا طی سال های گذشته کشور آمریکا و بخش پارسی صدای آمریکا واقعا در حمایت از مردم ایران فعالیت کرده است و یا تنها منافع کشور آمریکا؟

پاسخ:" همانطور که خودتان اشاره کردید بعدازسوریه نوبت ایران است.شگفتی دراینجاست که درجهان امروز رهبری چون بشاراسد بیش از30 هزارتن ازمردمش زامیکشد ولی همچنان درقدرت است و ابرقدرت هائی چون روسیهوچین هوادارش وجمهوری اسلامی هم برایش نفرات واسلحه میفرساد وجهان ازاین همه تدارک وکشتارصدایش درنمیاید.خانم هیلاری کلینتون ها بارها بادروع آشکارگفته است مادرکنارملت ایستاده ایم درحالیکه درکنارچاه های نفت وگازمان ایستاده اند!صدای امریکا هرگز درجهت جمایت ازمردم ایران فعالیتی نکرده .درجهت منافع ومصالح امریکا چرا."

همانطوریکه شاهد هستیم شاهزاده رضا پهلوی شخصیت برجسته اپوزیسیون طرح فراخوان ملی و تاسیس شورای ملی را حمایت کردند.نظر شما در این باره چیست؟چگونه می توان طرح فراخوان ملی و برپایی شورای ملی را در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور همه گیر و فراگیر کرد؟

پاسخ:"ایشان همواره برای ایجادیکپارچگی مردم تلاش کرده است.منشوری که ارائه داده است مانند پدیده های دیگر بابحث های موافق ومخالف همراه بوده است. مخالفان مصلح باید نظرات اصلاحی خودرا بگویند نه آنکه چوب لای چرخ آن بگذارند وبکلی لاآن مخالفت بورزند.طبیعی است که چنین منشوری باوجود جمهوری اسلامی قابل پذیرش واجرانیست وبرکناری رژیم درآن مستتراست. استفاده اززبان محلی هم که بحث ایجادکرده باید به رآی مردم همان استان گذارده شود."
بسیاری از ایرانیان علاقمند هستند از بهروز صوراسرافیل و نادر صدیقی باخبر شوند. آیا خبری از این 2شخصیت دارید؟

جواب:"بله بهروز صوراسرافیل همچنان درصدای امریکا کارمیکند ونادرصدیقی دررادیو اروپای آزاد درپراگ مشغول کاراست"

آقای سیاوش آذری در حال حاضر شما در تلویزیون کانال یک فعالیت می کنید.کانال یک را چطور می بینید؟آیا این شبکه تلویزیونی را به عنوان یک رسانه پارسی زبان ملی حرفه ای قبول دارید؟به هر حال ما میبینیم که حکومت دیکتاتوری حاکم بر ایران بارها با ارسال پارازیت سعی به قطع برنامه های این شبکه تلویزیونی در ایران بوده است.پس تلویزیون کانال یک آنقدر مطرح است که یک حکومتی برای نرسیدن صدا و تصویرش به ایران دست به عمل متقابل می زند و پارازیت می فرستد.نظر شما چیست؟

پاسخ:"من نه اینکه دراین تلویزیون کارمیکنم این پاسخ رامیدهم.آنچه مرا به ادامه کاردراین رسانه ترغیب کرده مبارزه به معنای واقعی کلمه آن است واگراین ایمان ر انداشتم باآن همکاری نمیکردم.بله این رسانه یک رسانه حرفه ای است.امیدوارم وضع مالی اش بگونه ای باشد که حرفه ای ها بتوانند درآن به انجام وظیفه ادامه دهند."

آینده رسانه های پارسی زبان ماهواره ای را چگونه می بینید؟

پاسخ:"اگرآن دسته رسانه ها که علیق اسلامی دریافت نمیکنند ازحمایت مالی برخوردارنباشند قادرنخواهند بودبه کارخود ادامه بدهند.درست میفرمائید .تلویزیون کانال یک بامبارزاتش وکارحرفه ای ها درآن بسیارمورد توجه جمهوری اسلامی قراردارد"


جناب سیاوش آذری عزیز به عنوان آخرین پرسش از شما گرامی.آینده ایران و مردم ایران را چگونه می بینید؟آیا مردم ایران به دلیل سیاست های غلت حکومت دیکتاتورشان با حمله نظامی روبرو می شوند؟یا به نظر شما قبل از هر حمله احتمالی کشورهای دیگر مردم دست سران حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی را از خاک ایران کوتاه می کنند و کشورشان را آزاد می سازند.

پاسخ:"باتوجه به موقعیت حساس ژئوپولیتیکی ایران ونیز مخالفت های فراوان رهبران ومردم اسرائیل وسایر رهبران جهان وحق ایران(نه جمهوری اسلامی) به استفاده ازنیروی اتم،وموقعیت آفندی وپدافندی ایران هرگزحمله ای علیه ایران صورت نمیگیرد. من چندسال قبل ازاسرائیل دیدن کردم.ایرانیان یهودی اسرائیل دراورشلیم خانه کوروش درست کرده اند.شائول مفض رهبرحزب کادیما تهرانی زاده است.موشه کتساو رئیس جمهوری زندانی اهل یزد وشماری ازمقامات آن کشور ایرانی زاده وباحمله به زادگاهشان بشدت مخالفندونتن یاهو نیزاعلام برگزاری انتخابات زودرس کرده است که ممکن است بعضی معادلات راتغییر دهد.ازهمه مهمترامریکا برای حفظ اسرائیل دربرابراعراب به یک ایران یکپارچه نیازدارد.همچنانکه درجنگ اسرائیل واعراب ،ایران نقش بسیارمهمی برعهده داشت وامریکادرزمان اشغال آذربایجان توسط قوای روسیه درحمایت ازپیشه وری (ترومن) به استالین اولتیماتوم داد که اگرقوای روس رابیرون نکشد جنگ سوم جهانی رابراه خواهد انداخت. بنابراین ایران عراق نیست که کوره های اتمی اش راسرائیل درسال 1981 بمباران کرد.اززآ گذشته هند،پاکستان واسرائیل اتم داشته باشند ما نداشته باشیم وگرنه داغان مان میکنند؟؟؟؟ نخیر این توازن قوادرمنطقه رانیز به هم میریزد.هم ایران باید اتمی شود وهم جمهوری اسلامی کنارزده شود واین حکم تاریخ است. پرسش بی جواب اینست :قدرت هائی که ازاتمی شدن ایران میهراسند چراگزینه مردم رامورد حمایت قرارنمیدهند تاضر جمهوری اسلامی رابکنند؟؟؟؟"

جناب آذری عزیز به آخر مصاحبه رسیدیم.اگر حرفی با خوانندگان ملی ستلایت نیوز دارید لطفا بفرمایید

پاسخ:"موفقیت هرچه بیشتر کارکنان گرامی ستلایت نیوزرادرایجاد همبستگی برای نجات ایران وآزادی هموطنانم ازخداوند خواهانم..."

 
آقای آذری گرامی از طرف خودم و میدانم از طرف خیلی های دیگر از شما بابت تمام زحماتی که طی این سال ها برای جامعه ایرانی و رسانه های فارسی زبان ماهواره ای کشیدید واقعا سپاسگزارم.بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.باعث افتخار من است که این گفتگو رو با شما انجام دادم.از راه دور دست پر مهرتان را میفشارم

پاسخ:"منهم میبوسمت .موفق ترباشی.مواظب خودت باش"

*این مصاحبه از طریق فیسبوک انجام گرفته است*

"توجه: این مطلب فاقد بخش نظرات می باشد لطفا برای ابراز نظر به مطلب قبلی مراجعه نمایید"